Engqvist, Håkan, and Håvard Haugen. “Scandinavian Journal of Materials Science”. Scandinavian Journal of Materials Science 1, no. 1 (November 23, 2021). Accessed October 2, 2022. https://scandjms.com/scandjms/article/view/883.